فراموش نشدنی FloweraM

FloweraM

عاشق آن خاطراتی هستم که

تصادفی از ذهنم عبور میکنند

و باعث لبخندم میشوند

/ 4 نظر / 5 بازدید
عطيه

בمـهـآ آنـقـבر زوב عـوضـ مـےشـونـב . . آنـقـבر زوב ڪـﮧ تـو فـرصـت نـمـےڪـنــے بـﮧ سـاعتـتــ نـگــآهــے بیـآنـבآزـے . . و ببیـنــے چـטּـב בقـیـقـﮧ بـیـטּ בوستــےـهــآ تـآ בشمـنــےـهـآ فـآصـلـﮧ افـتـــ

zahra

حال مرا لک لکی بال شکسته میفهمد، که میماند و تماشا میکند کوچ جفتش را…