دلتنگتم دیوونه ...

چه فرقی میکند آن سوی دنیا باشیم
یا فقط چند شهر آن طرفتر؟!
پای عشق که در میان باشد،
" دلتنــــــــــگی FloweraM" دمار آدم رو در میاره ...

/ 1 نظر / 45 بازدید
نسیما

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد .... ! کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ... خـیــالـت راحـت !!.... خـسـتـگــی ِ مــن .............................بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود ...