آواره عشق...

آواره ی عشـق مــا
آواره نخـواهد شـد...

حریم جزیره عشق

/ 5 نظر / 34 بازدید
سید مجتبی محسن زاده

بسیار زیبا و ستودنیست[گل]

السا

در دلم... آرزوی آمدنت می میرد رفته ای اینک ، اما آیا باز می گردی ؟ چه تمنای محالی دارم خنده ام می گیرد !

فاطمه جووون

هـَـ ـرگـِــز بـِـه گــُذَشــ ـتِـهــ بـَـرنـَـگــ ـَـرد؛ اَ گـَ ـر سـیـ ــنـدِرلــا بَـرایــ ـــ بـَـ ـردآشـ ـتَـن کـَفـشـ ــشـ بَــرمـیـگــَشـ ـتــــ، هــیـچـوَقـ ـتـــ ... یــ ـکــــ پــِرنــسـ ـســـ نــمــیـ ـشُــد...! چ تغییری کلده

sahel

ـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم از دلـتـنـگـی ام گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم خـوابـش را بـبـیـنـم مـیـفـهـمـی ؟!! فـــــقــــــط خـــوابــــــش را ...