لمس کن نوشته هایم را ...

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ...
لمس کن نوشته هایی را که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد ...
لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است ...
لمس کن لحظه هایم را تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم ...
لمس کن این با تو نبودن ها را , تا بدانی نبودنت آزارم می دهد ...

/ 0 نظر / 32 بازدید